Informace k zápisu do MŠ 2020/2021

Mateřská škola Roudné

 

vyhlašuje termín pro přijímání žádostí o přijetí do mateřské školy

na školní rok 2020/2021ve dnech 4. 5. – 15. 5. 2020

K přijetí dítěte do mateřské školy je potřeba doručit tyto doklady: (žádost o přijetí a vzor čestného prohlášení k očkování dítěte  je možné stáhnout na webových stránkách školy)

  1. Vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí dítěte do mateřské školy
  2. Kopii rodného listu dítěte
  3. Kopii očkovacího průkazu dítěte (Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.) Ředitelka školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. Očkovací kalendář, který plyne z právních předpisů, je k této informaci přiložen na webových stránkách školy.
  4. Čestné prohlášení rodičů k očkování dítěte (Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.) V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

V případě speciálních vzdělávacích potřeb dítěte přiloží zákonný zástupce kopii doporučení školského poradenského zařízení.

Doklady k přijetí do mateřské školy je možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy: ch6vizy
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na msroudne@roudne.cz (nelze jen poslat prostý email!)
  3. poštou na adresu: Mateřská škola Roudné, Ke Hřišti 122, 370 07 České Budějovice
  4. osobní podání: formou vhození do poštovní schránky MŠ Roudné ( u vstupu do budovy 1.třídy proti sběrovému dvoru ) v zalepené obálce s označením „zápis“

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků než výše uvedených (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Obdržení dokladů potvrdí ředitelka zákonným zástupcům nejpozději do 5 dnů a zároveň zašle registrační číslo, pod kterým budou zveřejněny přijaté děti na webových stránkách školy. V případě nepřijetí dítěte obdrží zákonný zástupce rozhodnutí o nepřijetí písemně.

Doklady k přijetí dítěte do mateřské školy musí škola obdržet nejpozději 15.5.2020!

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2020 pěti let. Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Děti, které nedovrší věku 3 let k 31.8.2020 budou přijaty pouze v případě volné kapacity dle stanovených kritérií.

Zde si můžete zkontrolovat,zda má vaše dítě všechna potřebná očkování v očkovacím průkazu.

Detsky_ockovaci_kalendar