Informace rodičům k zápisu 2021/2022

Mateřská škola Roudné

vyhlašuje termín pro přijímání žádostí o přijetí do mateřské školy

na školní rok 2021/2022 ve dnech 3. 5. – 13. 5. 2021

K přijetí dítěte do mateřské školy je potřeba doručit tyto doklady: žádost o přijetí, kopii rodného listu dítěte a prohlášení k očkování dítěte.( Žádost o přijetí je možné stáhnout v dokumentech ke stažení na webových stránkách školy)

  1. Vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí dítěte do mateřské školy

  2. Kopii rodného listu dítěte

  3. Doložení řádného očkování dítěte (Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.) V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí si zákonný zástupce vyžádat od praktického lékaře potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Doklad o očkování doloží zákonný zástupce potvrzením praktického lékaře za dodržení podmínek nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklostí ordinace.Individuálně je třeba řešit případ,kdy je rodina v karanténě nebo izolaci.Pokud některý z lékařů poskytuje potvrzení e-mailem,je to jistě možné,ale opět po předchozí domluvě.Kromě doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

V případě speciálních vzdělávacích potřeb dítěte přiloží zákonný zástupce kopii doporučení školského poradenského zařízení.

Doklady k přijetí do mateřské školy je možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy: ch6vizy

  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na msroudne@roudne.cz (nelze jen poslat prostý email!)

  3. poštou na adresu: Mateřská škola Roudné, Ke Hřišti 122, 370 07 České Budějovice

  4. osobní podání: formou vhození do poštovní schránky MŠ Roudné ( u vstupu do budovy 1.třídy proti sběrovému dvoru ) v zalepené obálce s označením „zápis“

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků než výše uvedených (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Obdržení dokladů potvrdí ředitelka zákonným zástupcům nejpozději do 5 dnů a zároveň zašle registrační číslo, pod kterým budou zveřejněny přijaté děti na webových stránkách školy. V případě nepřijetí dítěte obdrží zákonný zástupce rozhodnutí o nepřijetí písemně.

Doklady k přijetí dítěte do mateřské školy musí škola obdržet nejpozději 13.5.2021!

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let. Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Děti, které nedovrší věku 3 let k 31.8.2021 budou přijaty pouze v případě volné kapacity dle stanovených kritérií.

Přílohy k zápisu viz dokumenty ke stažení. (Rodiče mohou použít náš tiskopis o očkování dítěte nebo ponechat formu potvrzení na lékaři)