Vnitřní řád školní jídelny mateřské školy

Školní jídelna se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ministerstva zdravotnictví č. 108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných (vyhl.č.602/2006 Sb.), a ze zákona č. 561/2004 Sb.školský zákon.

Školní jídelna mateřské školy zabezpečuje stravování přijatých dětí přítomných v MŠ, v době podávání jídla (vyhl.č.l4/2005Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. o stravování č. 107/2005 Sb., a dospělých zaměstnanců školy.) Rodič, příp. zákonný zástupce dítěte, vyplní na počátku docházky do MŠ „ přihlášku ke stravování“, která je platná po celou dobu docházky dítěte. Změny stravovacího režimu jsou rodiče povinni neprodleně nahlásit vedoucí školní jídelny.

Školní jídelna připravuje pro děti MS:

 

  1. Přesnídávka  8:40 – 9:10 hod.
  2. Oběd 11:15 – 12:00 hod.
  3. Svačina 14:00 – 14:30 hod.
  4. Pitný režim celodenně

Stravování dětí v MŠ se řídí výživovými normami, průměrnou spotřebou potravin a rozpětím finančního normativu na nákup potravin- Vyhláška MŠMT ČR č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů FN/ metodikou spotřebního koše a systémem HACCAP ( systém kritických bodů).

Stravování dětí je zajištěno vlastní školní kuchyní. Děti se stravují přímo ve třídách. Pitný režim dětí je dodržován denně přísunem tekutin na třídách i při pobytu na zahradě.Jídelníček je připravován vždy týden dopředu, je vyvěšen u vstupu do dětské šatny a na webových stánkách MŠ. Z provozních důvodů je možno skladbu jídelníčku změnit. Děti mají možnost přídavku pokrmu.

Způsob přihlašování a odhlašování stravy

Odhlašování i přihlašování dítěte probíhá vždy den předem nejpozději do 12.30 hod.

Možnosti jsou buď osobně do schránky, která  je v šatně dětí, nebo telefonicky na čísle 386466905, nebo na mail msjidelna@roudne.cz.

Dítě má nárok na dotovanou stravu pouze první den neplánované nepřítomnosti(nemoci). Rodič si může stravu vyzvednout do čistého jídlonosiče(ne sklo) v době od 11 do 11.30 hod. ve školní kuchyni. Druhý a další dny nepřítomnosti nejsou považovány za pobyt ve škole a dítěti musí být strava odhlášena.neodhlášená a nevyzvednutá strava propadá bez nároku na náhradu. Pokud půjde dítě přihlášené k celodenní stravě po obědě domů, svačina se domů nevydává.

Úhrada stravného

Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování jsou strávníci zařazováni dle výživových norem a finančních limitů rozhodných pro stanovení výše stravného podle data narození. Do věkových skupin jsou žáci zařazováni na dobu školního roku. Dle školského zákona 561/2004 Sb. § 24 školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.

Finanční limit -cena stravného(cena potravin)

3   –  6 let

Přesnídávka: 11,- Kč

Oběd: 22,- Kč

Pitný režim: 1,-Kč

Svačina: 8,- Kč

Celodenní strava: 42,- Kč

7 – 10 let

Přesnídávka: 11,- Kč

Oběd: 23,- Kč

Pitný režim: 1,-Kč

Svačina: 8,- Kč

Celodenní strava: 43,- Kč

Poplatky za stravování jsou buď vybírány v hotovosti u vedoucí školní jídelny v kanceláři ŠJ a  vybírají se vždy první 3 dny v měsíci v době od 6 – do 8 hodin, nebo převodem z účtu vždy se splatností do 10dne v měsíci ( př: do 10.ledna na měsíc leden ).Platí se zálohově na měsíc dopředu. V případě, že dítě do MŠ nedocházelo a bylo řádně odhlášené, přeplatek za stravné je použit v následujícím měsíci a o tyto přeplatky je záloha ponížena. Na konci školního roku proběhne uzavření plateb a přeplatky se budou všem rodičům vracet.

Zákonný zástupce dítěte má povinnost uhradit stanovenou částku za stravování v určeném termínu a čase a to i v případě momentální nepřítomnosti dítěte ve škole.

Jestliže nejsou částky uhrazeny v termínu, jsou rodiče na tuto skutečnost písemně upozorněni. Pokud ani potom poplatek neuhradí, jídelna není dále povinna poskytnout dítěti stravu.

Další opatření:

-V době výdeje má pokrm teplotu nejméně 65°C a je určena k přímé spotřebě.

-Při konzumaci stravy  je nad  dětmi zajištěn dohled.

 

 

Vnitřní řád školní jídelny nabývá účinnosti 1. 9. 2023

Kontakty:

Telefon: 386466905

e-mail : msjidelna@roudne.cz

stránky MŠ : www.msroudne.cz

V Roudném dne 30.8.2021

Vypracovala : K.Nováková, vedoucí školní jídelny

Schválila : V. Machýčková, ředitelka MŠ