Inormace k otevření MŠ od 10.5.2021

Vážení rodiče,

Od 10. května 2021 dle informací MŠMT budou mateřské školy otevřeny pro všechny děti v běžném režimu.

Škola od tohoto data již nemá povinnost děti testovat na přítomnost viru Covid.

V prostorách školy děti nemusí nosit roušky.

Při ranním příchodu do školky si vaše dítě převezme u vstupu do budovy pověřený zaměstnanec, který na dítě dohlédne, popřípadě mu pomůže a následně předá učitelce do třídy.

Od 14:30 hod. si můžete vyzvedávat na zahradě MŠ (v případě špatného počasí nebo nutnosti dřívějšího odchodu si můžete dítě vyzvednout přímo v šatně).

Pro tento případ platí tato pravidla

 • Dospělé osoby vstupují do MŠ pouze s respirátorem
 • Při vstupu do budovy MŠ si ihned desinfikujte ruce
 • V šatně dodržujte pravidlo přítomnosti pouze dvou doprovázejících osob dítěte, zdržujte se zde pouze nezbytně nutnou dobu a dodržujte maximální odstup, případně vyčkejte venku do uvolnění prostoru

 

Rodiče zodpovídají za to, že přivedou dítě do kolektivu zdravé.

Konkursní řízení na místo ředitele/ky

Mateřská škola oznamuje vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy Roudné.

Bližší informace na web. stránkách Obce Roudné ( http://www.roudne.cz/stranky/index.php?idKategorieStranky=64 )

Otevření MŠ dle nařízení vlády ČR

Mateřská škola bude otevřena pro prezenční výuku zatím pouze pro předškoláky a děti rodičů vybraných profesí (IZS)

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele (dle nařízení MŠMT).

Prosíme o přihlášení docházky dětí buď mailem na msjidelna@roudne.cz do pátku do 12.00 nebo telefonicky v pátek od 8.00 do 12.00.

Provoz budou mít děti pouze na své třídě u Broučků, zde se bude u vstupu provádět i testování dětí. Do budovy bude umožněn vstup pouze dětem s negativním výsledkem testu.

Pro ostatní bude platit stále distanční výuka.

O jakékoliv změně vás budeme průběžně informovat.

Informace rodičům k zápisu 2021/2022

Mateřská škola Roudné

vyhlašuje termín pro přijímání žádostí o přijetí do mateřské školy

na školní rok 2021/2022 ve dnech 3. 5. – 13. 5. 2021

K přijetí dítěte do mateřské školy je potřeba doručit tyto doklady: žádost o přijetí, kopii rodného listu dítěte a prohlášení k očkování dítěte.( Žádost o přijetí je možné stáhnout v dokumentech ke stažení na webových stránkách školy)

 1. Vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí dítěte do mateřské školy

 2. Kopii rodného listu dítěte

 3. Doložení řádného očkování dítěte (Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.) V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí si zákonný zástupce vyžádat od praktického lékaře potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Doklad o očkování doloží zákonný zástupce potvrzením praktického lékaře za dodržení podmínek nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklostí ordinace.Individuálně je třeba řešit případ,kdy je rodina v karanténě nebo izolaci.Pokud některý z lékařů poskytuje potvrzení e-mailem,je to jistě možné,ale opět po předchozí domluvě.Kromě doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

V případě speciálních vzdělávacích potřeb dítěte přiloží zákonný zástupce kopii doporučení školského poradenského zařízení.

Doklady k přijetí do mateřské školy je možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy: ch6vizy

 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na msroudne@roudne.cz (nelze jen poslat prostý email!)

 3. poštou na adresu: Mateřská škola Roudné, Ke Hřišti 122, 370 07 České Budějovice

 4. osobní podání: formou vhození do poštovní schránky MŠ Roudné ( u vstupu do budovy 1.třídy proti sběrovému dvoru ) v zalepené obálce s označením „zápis“

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků než výše uvedených (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Obdržení dokladů potvrdí ředitelka zákonným zástupcům nejpozději do 5 dnů a zároveň zašle registrační číslo, pod kterým budou zveřejněny přijaté děti na webových stránkách školy. V případě nepřijetí dítěte obdrží zákonný zástupce rozhodnutí o nepřijetí písemně.

Doklady k přijetí dítěte do mateřské školy musí škola obdržet nejpozději 13.5.2021!

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let. Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Děti, které nedovrší věku 3 let k 31.8.2021 budou přijaty pouze v případě volné kapacity dle stanovených kritérií.

Přílohy k zápisu viz dokumenty ke stažení. (Rodiče mohou použít náš tiskopis o očkování dítěte nebo ponechat formu potvrzení na lékaři)

Žádost o ošetřovné 2021

Ošetřovné: rodiče se můžou pro informace o ošetřovném odkázat např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Pro jistotu jsme Vám připravili i tiskopis – žádost o ošetřovné potvrzený školou (naleznete  v dokumentech ke stažení)

Uzavření mateřské školy dle nařízení vlády

Mateřská škola je dle nařízení vlady ČŘ od 1.3.2021 do odvolání uzavřena.Děti jsou po tuto dobu odhlášeny ze stravování (obědy se budou platit až po otevření školy, jinou částku prosím nezasílejte). Školné,které odešlete na březen jako obvykle, vám bude poměrnou částkou vráceno na účet jako tomu bylo v minulém roce.

Letní prázdniny 2021

Mateřská škola bude uzavřena z důvodu letních prázdnin v termínu od 12.7.2021 do 22.8.2021.

Upozornění pro rodiče

 •   Provozní doba naší školy od 6:15 do 16:30 hodin.
 •   Provoz na druhé trídě Broučci je od 7.15 do 15.30hodin.

 

 • Školné na školní rok 2020-2021 je (420,-Kč ). Zadejte si prosím opět trvalý příkaz k platbě od září 2020 do června 2021.

Upozorňuji: neplatí děti, které jsou poslední rok v MŠ a ani děti s odkladem školní docházky!

 

 • Povinná předškolní docházka ve školním roce 2020/2021

od 8hodin  do 12hodin.

(platí pro děti, které dosáhly do 31.8.2020 věku 5 let )

Písemnou žádost ohledně omluvení svého dítěte z povinné předškolní docházky delší než 14dní předloží zákonní zástupci ředitelce školy ( předem známá nepřítomnost, např.dovolená atd. )

V případě nemoci delší než 14dní postačí zpětně při příchodu s dítětem do mateřské školy omluvný list vyplnit a podepsat přímo u učitelky na třídě.

 

 • Rodiče se mohou seznámit s novým školním řádem a vnitřními směrnicemi školy  na nástěnkách ve škole a  zároveň na webových stránkách.