Informace k platbě stravného do konce školního roku 2019/2020

Prosím, neposílejte již  na účet školy žádné platby za stravování dětí.

Přeplatky za stravné byly zaslány rodičům na účet ( děti,které jsou z docházky do MŠ omluveny do konce školního roku ).

Dětem docházejícím  pokryje stravné přeplatek z měsíce března. Na červen budou opět  částky vypočítány vedoucí ŠJ jako obvykle.

Informace k platbě úplaty za vzdělání ( školné ) do konce školního roku 2019/2020

Prosím o okamžité  zrušení trvalého příkazu k platbě školného ( 420,-Kč), jelikož z důvodu uzavření školy ( 17.3.-17.5. )dochází k přeplatkům.

( byly vypočítány jiné  – nižší částky než jste zaslali – viz.dodatek směrnice č. 1 a dodatek směrnice č.2)

Dětem, které jsou omluveny z docházky budou přeplatky vráceny na účet , individuálně pak dětem, které do MŠ dochází.

( pro děti,které nyní  dochází bude červnové školné plně pokryto již zaslaným školným za duben ). Zvlášť pak bude řešeno i školné červenec a srpen.

Informace k zápisu do MŠ 2020/2021

Mateřská škola Roudné

 

vyhlašuje termín pro přijímání žádostí o přijetí do mateřské školy

na školní rok 2020/2021ve dnech 4. 5. – 15. 5. 2020

K přijetí dítěte do mateřské školy je potřeba doručit tyto doklady: (žádost o přijetí a vzor čestného prohlášení k očkování dítěte  je možné stáhnout na webových stránkách školy)

 1. Vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí dítěte do mateřské školy
 2. Kopii rodného listu dítěte
 3. Kopii očkovacího průkazu dítěte (Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.) Ředitelka školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. Očkovací kalendář, který plyne z právních předpisů, je k této informaci přiložen na webových stránkách školy.
 4. Čestné prohlášení rodičů k očkování dítěte (Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.) V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

V případě speciálních vzdělávacích potřeb dítěte přiloží zákonný zástupce kopii doporučení školského poradenského zařízení.

Doklady k přijetí do mateřské školy je možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy: ch6vizy
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na msroudne@roudne.cz (nelze jen poslat prostý email!)
 3. poštou na adresu: Mateřská škola Roudné, Ke Hřišti 122, 370 07 České Budějovice
 4. osobní podání: formou vhození do poštovní schránky MŠ Roudné ( u vstupu do budovy 1.třídy proti sběrovému dvoru ) v zalepené obálce s označením „zápis“

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků než výše uvedených (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Obdržení dokladů potvrdí ředitelka zákonným zástupcům nejpozději do 5 dnů a zároveň zašle registrační číslo, pod kterým budou zveřejněny přijaté děti na webových stránkách školy. V případě nepřijetí dítěte obdrží zákonný zástupce rozhodnutí o nepřijetí písemně.

Doklady k přijetí dítěte do mateřské školy musí škola obdržet nejpozději 15.5.2020!

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2020 pěti let. Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Děti, které nedovrší věku 3 let k 31.8.2020 budou přijaty pouze v případě volné kapacity dle stanovených kritérií.

Zde si můžete zkontrolovat,zda má vaše dítě všechna potřebná očkování v očkovacím průkazu.

Detsky_ockovaci_kalendar

Aktuální informace pro rodiče k provozu školy

Provoz naší mateřské školy dle rozhodnutí zřizovatele  je zahájen s účinností od 18.5.2020 a to do 17.7.2020. Konkrétní informace související s otevřením školy budou zaslány rodičům docházejících dětí emailem.

Během  letních prázdnin v termínu od 20.7. 2020 do 23.8.2020 bude škola uzavřena.

 

Letní prázdniny

Mateřská škola bude uzavřena o letních prázdninách 20.7-23.8.2020

Upozornění pro rodiče

 •   Provozní doba naší školy od 6:15 do 16:30 hodin.
 •   Provoz na druhé trídě Broučci je od 7.15 do 15.30hodin.

 

 • Školné na školní rok 2019-2020 je (420,-Kč ). Zadejte si prosím opět trvalý příkaz k platbě od září 2019 do června 2020.

Upozorňuji: neplatí děti, které jsou poslední rok v MŠ a ani děti s odkladem školní docházky!

 

 • Povinná předškolní docházka ve školním roce 2019/2020

od 8hodin  do 12hodin.

(platí pro děti, které dosáhly do 31.8.2019 věku 5 let )

Písemnou žádost ohledně omluvení svého dítěte z povinné předškolní docházky delší než 14dní předloží zákonní zástupci ředitelce školy.

 

 • Rodiče se mohou seznámit s novým školním řádem a vnitřními směrnicemi školy  na nástěnkách ve škole a  zároveň na webových stránkách.